مسیریابی چند هدفه خطوط انتقال نیرو بر مبنای معیارهای زیست محیطی، دسترسی و اقتصادی مطالعه موردی: شهرستان ساری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
درمساله مسیریابی خطوط انتقال نیرو عوامل فنی،اقتصادی،زیست محیطی واجتماعی متعددی دخیل هستند تا بتوان مسیربهینه ای را برای انتقال انرژی طراحی نمود. عوامل مذکور گاهی تاثیرهم راستا وفزاینده داشته ودرمواردی دارای تاثیرغیرهم راستا وحتی خلاف جهت هستند. مسیرخط انتقال نیرو،افزون بر اینکه برروی هزینه های نصب،راه اندازی ونگهداری آن تاثیرمی گذارد، درمیزان تاثیرات منفی آن بر روی محیط زیست نیز نقش دارد. بنابراین تعیین مسیر مناسب برای خطوط انتقال نیرو که متناسب با نیازهاو اهداف پروژه بوده و نقش عامل تاثیرگذار را به درستی درنظرگیرد، بسیارمهم است.
در این تحقیق عوامل و معیارهای تاثیرگذار در مسیریابی خطوط انتقال نیرو در قالب سه هدف اقتصادی، دسترسی ونگهداری خطوط انتقال و تاثیرات سوءزیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور وزن دهی به عوامل و نیز ترکیب آن ها، با توجه به ویژگی های هرعامل،از روش هایFAHPو ترکیب خطی وزن دار (WLC) استفاده شده است. در نهایت برای تعیین مسیر مناسب با توجه به چندهدفه بودن مساله، از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب-2 (NSGA-II) که از محبوب ترین و کارآمدترین روش های تکاملی می باشد، به عنوان یک روش تصمیم گیری چندمعیاره تکاملی بهره گرفته شده است.
مدل مذکور برای مسیریابی خطوط انتقال 63 کیلوولت بین دوپست برق شهید سلمانی و کیاسر درشهرستان ساری مورد استفاده قرارگرفت. نتایج ارزیابی توانایی روش پیشنهادی در بهینه سازی توابع هدف با بهبود میانگین 44 درصدی مقادیر توابع هدف و کاهش حدود 6 کیلومتر از طول مسیر در مقایسه با مسیر موجود را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p1943193 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.