مفهوم و ابعاد « انگیزاننده های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی

پیام:
چکیده:
مهاجرت متخصصان از صنایع راهبردی و کلیدی کشور یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان و سیاست گذاران در سطوح عالی است که به صورت خاص، صنعت نفت کشور، آسیب های فراوانی از این موضوع دیده است. از آنجا که تلاش برای واکاوی ابعاد این مسئله و سعی در کاهش انگیزه های مهاجرت داوطلبانه متخصصان از کشور بسیار ضروری است، در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم پردازی و بررسی ابعاد انگیزاننده های مهاجرت داوطلبانه متخصصان در صنعت نفت کشور، با تاکید بر نقش وکارکردهای مدیریت منابع انسانی، این عوامل رتبه بندی شده اند. بر این اساس، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و طراحی مدل نهایی، اعتبارسنجی مدل براساس نظر متخصصان حوزه منابع انسانی انجام شد و پرسش نامه نهایی که به صورت مقایسات زوجی تدوین شده بود توسط ده نفر از متخصصان نفتی مهاجرت کرده از کشور، تکمیل گردید. براساس نتایج پرسش نامه ها که با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تجزیه و تحلیل شد، از میان سه عامل موثر در انگیزه یعنی شخصیت، نوع شغل بین المللی و ویژگی جمعیتی عامل شخصیت به عنوان مهم ترین عامل و از میان چهار هدف انگیزشی یعنی پیشرفت شغلی، تغییر زندگی، انگیزه مالی و ماجراجویی عامل پیشرفت شغلی بالاترین رتبه و اولویت را کسب کرد. توصیه های سیاستی به منظور مدیریت فضای مهاجرت متخصصان در کشور، در بخش پایانی مقاله ارائه شده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1944691 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!