مطالعه آزمایشگاهی: ارزیابی تجربی سامانه فسفولیپیدی حاوی داروی دوکسوروبیسین هیدروکلراید به منظور کاربرد در شیمیدرمانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
روش های معمول سرطان درمانی به دلیل داشتن عوارض جانبی با مشکلات فراوانی روبرو هستند، بنابراین استفاده از روش های نوین در دارو رسانی به سلول های سرطانی ضروری است. در مطالعه حاضر فرمولاسیون نانویی از حامل های لیپیدی حاوی داروی دوکسوروبیسین سنتز شده و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی
پژوهش حاضر نوعی مطالعه تجربی می باشد. سامانه لیپوزومی با استفاده از توئین-20، کلسترول و فسفاتیدیل کولین سویا به روش هیدراتاسیون فیلم نازک سنتز شدند. بعد از بارگذاری داروی دوکسوروبیسین درون لیپوزوم ها، شاخصه های فیزیوشیمیایی نانوسامانه از منظر بازده درون گیری، پروفایل رهایش دارو در شرایط مشابه سلول های سالم و سرطانی، اندازه، پتانسیل زتا، مورفولوژی و طیف IR تعیین گردید.
نتایج
نانو حامل های لیپوزومی دارای قطر nm9/132، انکپسولاسیون 71/93% و پتانسیل زتا mV 18/0±73/38- می باشد. حداکثر رهایش دارو از نانوسامانه در شرایط C° 37، 4/7=pH و C° 42، 4/5=pH و C° 37، 4/5=pH بعد از گذشت 72 ساعت، به ترتیب، 54/36% و 18/74% و 9/55% بوده است. بررسی های SEM و IR نشان از مورفولوژی کروی و عدم وجود برهم کنش شیمیایی میان نانوسامانه و دارو بوده است.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که سامانه لیپوزومی ضمن برخورداری از ویژگی های فیزیوشیمیایی مناسب، تغییری در ماهیت شیمیایی داروی ایجاد نکرده و می تواند حاملی مناسب و نیمه هدفمند برای داروی دوکسوروبیسین باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
945 -956
لینک کوتاه:
magiran.com/p1945016 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!