فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیبات بدن و شاخص های بیوشیمیایی خون در ماهیان جوان بنی تغذیه شده با مخمر نانوایی و سویا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این تحقیق اثر جایگزینی پودر ماهی با پروتئین گیاهی سویا و مخمر نانوایی در جیره غذایی بر فعالیت آنزیم گوارشی، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و شاخص های بیوشیمیایی خون ماهیان جوان بنی (Mesopotamoichthys sharpeyi) مورد مطالعه قرار گرفت. پنج تیمار غذایی شامل تیمار شاهد (فاقد پودر سویا و مخمر نانوایی) و تیمارهای حاوی 25%، 50% ، 75% و 100% جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویا و مخمر نانوایی با نسبت برابر1:1 در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در هر تکرار 40 عدد ماهی با میانگین وزن اولیه 29/0±40/4 گرم در مخازن 300 لیتری با حجم آبگیری 250 لیتر ذخیره سازی گردید. ماهیان مورد آزمایش به روش سیری و سه بار در روز به مدت 56 روز تغذیه شدند. در پایان دوره ی آزمایشی اختلاف معنی داری در میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در مقایسه با شاهد وجود نداشت (05/0P>). ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهیان در تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری در مقایسه با شاهد نداشت(05/0P>). مقدار تری گلیسیرید پلاسما به طور معنی داری کاهش و کلسترول کل به طور معنی داری در پلاسمای خون ماهیان، با افزایش نسبت جایگزینی پودر ماهی در جیره های غذایی در مقایسه با شاهد افزایش یافت(05/0P<). بنابراین می توان از ترکیب برابر پودر سویا و مخمر نانوایی در جیره غذایی ماهیان جوان بنی تا سطح 100 درصد جایگزینی بدون اثر گذاری منفی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1945639 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!