بررسی تغییرات فصلی اسانس گونه درمنه (Artemisa sieberi Besser) و تاثیر آن بر رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی منطقه گلچکان کاشان

پیام:
چکیده:
درمنه دشتی یکی از گونه های مهم بوته ای اسانس دار در ترکیب گیاهی مراتع استپی است که به علت دارا بودن اسانس، معمولا در اواخر فصل تابستان و فصل پاییز، مورد چرای دام قرار می گیرد. از آنجایی که علاوه بر عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی نیز بر نوع و میزان اسانس این گونه گیاهی اثر می گذارند، و چرای دام تا حد زیادی متاثر از تغییرات اسانس این گونه است، هدف این پژوهش بررسی تغییرات فصلی اسانس گیاه درمنه دشتی در مراتع استپی منطقه گلچکان کاشان طی فصل های سال 1396 بود. نمونه برداری به صورت تصادفی انجام شد. نمونه های گیاهی پس از جمع آوری از رویشگاه های طبیعی، خشک شده و با روش تقطیر با آب توسط کلونجر به مدت 60 دقیقه اسانس گیری شدند. اسانس حاصل از هر گیاه توسط دستگاه GC-MS آنالیز شد. نتایج حاصل نشان داد درمجموع 43 ترکیب در اسانس درمنه دشتی وجود دارد که 35 ترکیب بین فصول مختلف مشترک اند. اجزای اصلی اسانس را alpha-thujene، alpha-pinene، Camphene، 1,8cineol و alpha-phelandrene تشکیل می دادند. بیشترین میزان alpha-pinene در فصل تابستان (50/32درصد) و بیشترین میزان Camphene در فصل بهار مشاهده شد (7/23درصد). بیشترین میزان alpha-thujene و 1,8cineol در فصل بهار و تابستان، به ترتیب به میزان 50/26 و50/ 24درصد مشاهده شد. به جز برخی ترکیب ها از جمله alpha-thujene، alpha-pinene، Camphene، سایر ترکیب های سازنده اسانس به طور محسوس، تحت تاثیر تغییرات فصلی قرار نگرفتند. بعضی از آن ها به مواد دیگر تبدیل شدند؛ ازاین رو غلظت آن ها در فصل پاییز و زمستان کاهش و در فصل بهار و تابستان افزایش یافت که بر میزان چرای دام از این گونه گیاهی تاثیر قابل ملاحظه ای داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1945918 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!