ارزیابی الگوی امواج تحت تاثیر باد موسمی در شمال غرب خلیج فارس با استفاده از شبیه سازی همزمان جو و موج

پیام:
چکیده:
این مطالعه به منظور شبیه سازی الگوی امواج در مدت وزش باد شمال زمستانی در شمال غرب خلیج فارس انجام شد. باد شمال زمستانی به عنوان یک باد منطقه ای و سیستماتیک به مدت سه تا هفت روز و در بازه دسامبر تا ابتدای ماه مارس اتفاق می افتد. به منظور شبیه سازی همزمان، سیستم COWAST بکار گرفته شد که مدل جوی WRF و مدل موج SWAN را همپوشانی می کند. برای صحت سنجی مدل، از داده های بویه موج نگار، آمار باد موسسه ECMWF و داده های دکل هواشناسی ایستگاه سینوپتیکی ساحلی استفاده شد. نتایج اجرای شبیه سازی همزمان نشان داد که تغییرات ارتفاع موج شاخص قبل از وزش شمال زمستانی نسبت به شروع آن اختلاف ارتفاعی در حدود 1/1 متر را نشان می دهد. همچنین روند کلی شبیه سازی پارامترهای امواج و باد هماهنگی خوبی با داده های مشاهداتی دارد بطوریکه مقدار خطای اریبی برای پارامترهای ارتفاع موج شاخص، دوره تناوب و جهت موج به ترتیب 11/0 ، 64/0 و 76/10 می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1945985 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!