بررسی اثر یک جلسه تمرین دایره ای بر سطوح BDNF و IGF-1 سرمی مردان و زنان سالمند

پیام:
چکیده:
اهداف
فعالیت جسمانی به عنوان محرکی موثر برای بهبود عملکرد شناختی در سالمندان، ممکن است با تنظیم افزایشی عوامل رشد مغذی عصبی مانند عامل مغذی عصبی مشتق از مغز و عامل رشد شبه انسولین-1 وساطت شود. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه اثر یک جلسه تمرین دایره ای بر سطوح سرمی BDNFو IGF-1 در مردان و زنان سالمند خرم آباد است.48
مواد و روش ها
 در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1395 در شهر خرم آباد انجام شد، 5 مرد (سن: 6/69±64/40 سال، وزن: 5/63±74/80 کیلوگرم و قد: 4/16±174/40 سانتی متر) و 5 زن (سن: 5/55±64/60 سال، وزن: 5/43±65/00 کیلوگرم و قد: 5/48±167/00 سانتی متر) به طور داوطلبانه شرکت کردند. سه روز پیش از انجام برنامه تمرینی، همه آزمودنی ها در منزلشان با نحوه اجرای حرکات آشنا شدند. سپس، در روز تمرین، ابتدا نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد و تقریبا یک ساعت تمرین دایره ای را انجام دادند و 3 دقیقه پس از جلسه تمرین، نمونه خونی بعدی از آن ها گرفته شد. برای اندازه گیری سطوح BDNF و IGF-1 سرمی از روش الایزا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی وابسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد و سطح معنی داری 0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها
این مطالعه روی 10 نفر از سالمندان مرد و زن انجام شد. یافته ها نشان داد به طور معناداری غلظت سرمی BDNF 0/05>P افزایش و IGF-1 کاهش (0/05.>P) یافته است. همچنین، اختلاف بین زنان و مردان در غلظت های سرمی BDNF (05/0
نتیجه گیری
 تمرین دایره ای تقریبا به مدت یک ساعت در مردان و زنان سالمند، غلظت سرمی BDNFرا افزایش و IGF-1 را کاهش می دهد؛ بنابراین، انجام تمرین دایره ای با وزن بدن در زنان و مردان سالمند برای بهبود وضعیت شناختی پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
428 -439
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946051 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.