تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی کایفوز بر عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به هایپرکایفوز

پیام:
چکیده:
اهداف
در این تحقیق سعی بر آن بود تاثیر یک دوره برنامه اصلاحی کایفوز روی عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به هایپرکایفوز بررسی شود.
مواد و روش ها
شرکت کننده های تحقیق را 24 مرد سالمند مبتلا به کایفوز ≥50 درجه تشکیل می دادند که به صورت تصادفی در یک گروه 12 نفری آزمایش (با میانگین سنی 2 /67±68/75، قد 3/75±173/66 و وزن 4 / 75± 73/5) و یک گروه 12 نفری کنترل (میانگین سنی 2 /64± 69/50، قد 7/78± 174/41 و وزن 5/21± 75/41) طبقه بندی شدند. شرکت کننده های گروه آزمایش در یک برنامه تمرین اصلاحی که شامل شش تمرین بود، شرکت کردند. این برنامه به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه اجرا شد. میزان کایفوز سینه ای با استفاده از خط کش منعطف و در فاصله مهره های T2 تا T12 اندازه گیری شد. عملکرد جسمانی با تست راه رفتن 6 دقیقه ای، تعادل ایستا با آزمون شارپندرمبرگ در دو وضعیت چشمان باز و بسته و کیفیت زندگی با پرسش نامه SF-36 ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معنی داری 0/05>P استفاده شد.
یافته ها
 نتایج تحقیق نشان داد برنامه اصلاحی کایفوز تاثیر مثبت معنی داری بر عملکرد جسمانی و تعادل مردان سالمند مبتلابه کایفوز ≥50 درجه دارد (P>0/05). علاوه براین، شاخص های درد جسمانی، عملکرد جسمانی، محدودیت جسمانی، سلامت عمومی و سلامت روانی مربوط به کیفیت زندگی نیز بعد از اجرای برنامه تمرینی اصلاحی، بهبود معنی داری نشان دادند(0/05>P) در حالی که دیگر ابعاد کیفیت زندگی بهبود معنی داری پیدا نکردند (P>0/05).
نتیجه گیری
 بر اساس نتایج این تحقیق می توان گفت برنامه تمرینات اصلاحی این تحقیق می تواند در بهبود عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند و کاهش بار اقتصادی ناشی از بیماری ها، مشکلات و عوارض مربوط به سالمندی موثر باشد؛ بنابراین، توصیه می شود از این برنامه تمرین اصلاحی برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان و زمینه سازی برای دوران سالمندی رضایت بخش استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
464 -479
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946054 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.