کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران

پیام:
چکیده:
اهداف
هدف این پژوهش مقایسه کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمند بود.
مواد و روش ها
 روش پژوهش این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی و علی و مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش همه سالمندانی بودند که برای گذراندن اوقات فراغت در پارک های سطح شهر تهران حضور پیدا می کنند. در این پژوهش 100 نفر سالمند (50 نفر تک زبانه فارسی و 50 نفر دو زبانه آذری فارسی) در دامنه سنی 60 تا 80 سال به روش نمونه گیری دردسترس با درنظرگرفتن ملاک های ورودی و خروجی و همچنین متغیرهای مدنظر پژوهش همچون سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، تک زبانه و دو زبانه بودن، وضعیت اقتصادی انتخاب و مطالعه شدند. همه سالمندان مطالعه شده ساکن شهر تهران، کاملا هوشیار و قادر به پاسخگویی به آزمون ها و دردسترس بودند. برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای اندازه گیری خرده مقیاس فراخنای ارقام آزمون هوش وکسلر بزرگسالان، آزمون دی 2، آزمون عملکرد مداوم و آزمون تفکر خلاق تورنس استفاده شد.
یافته ها
 روش تحلیل داده ها، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون مقایسه های زوجی بود. طبق نتایج پژوهش بین میانگین دو گروه سالمندان تک زبانه و دوزبانه در حافظه ارقام مستقیم، حافظه ارقام معکوس و کل حافظه کاری، همچنین در ابعاد توجه انتخابی در ابعاد بازداری شناختی در خلاقیت کل و ابعاد آن، تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود دارد و این معنی داری به نفع میانگین گروه سالمندان دوزبانه است.
نتیجه گیری
 نتایج این مطالعه نشان داد دوزبانگی در طول زندگی می تواند باعث بهبود عملکرد شناختی شود. در این راستا پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی ضمن بررسی اثر دوزبانگی در پیشگیری از دمانس، با توجه به پیامدهای مثبت دوزبانگی، افراد ترغیب به یادگیری زبان دوم شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
480 -493
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946055 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.