اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند

پیام:
چکیده:
اهداف
استرس اکسیداتیو نقشی مهم در پاتوژنز بیماری هایی مثل بیماری قلبی عروقی، سرطان، دیابت و پیری دارد. هدف این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح 8-هیدروکسی 2-دی اکسی گوانوزین (OHdG-8) و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال بود.
مواد و روش ها
دراین مطالعه نیمه تجربی، 21 آزمودنی در دو گروه آزمایش (11نفر) و کنترل (10 نفر) با دامنه سنی بین60 تا70 سال به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه با شدتی معادل 50 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود. 24 ساعت پس از مداخلات نمونه خونی برای اندازه گیری سطوح سرمی OHdG-8 جمع آوری شد. برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از روش آماری تی همبسته و مستقل استفاده شد.
یافته ها
هشت هفته تمرین هوازی منجر به کاهش معنی دار متغیرهای وزن، نمایه توده بدن و درصد چربی زنان سالمند فعال شد. همچنین سطوح OHdG-8 سرمی در پایان دوره کاهش معنی دار یافت. با وجود کاهش سطوح OHdG-8 ادراری در پایان دوره این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نبود. تفاوت معنی داری بین متغیر وزن و OHdG-8 سرمی در بین زنان سالمند فعال و غیرفعال مشاهده شد.
نتیجه گیری
این نتایج حاکی از آن است که تمرین هوازی منجربه کاهش OHdG-8 سرمی می شود. به نظر می رسد، فعالیت بدنی هوازی منظم با شدت متوسط منجربه بهبود ظرفیت های ضداکسایشی بدن می شود و این فعالیت ها می توانند از بروز بیماری آترواسکلروز جلوگیری کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
506 -517
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946057 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.