مراکز مراقبت روزانه سالمندان در جهان

پیام:
چکیده:
اهداف
در کشورهای توسعه یافته، سرویس های خدمات مراقبت روزانه بیش از سه ده قبل به عنوان جایگزینی در مراقبت های سازمانی و رسمی پدید آمد و نقش مهمی در مراقبت های مبتنی بر جامعه را بر عهده گرفت. هدف این مطالعه مقایسه انواع مراکز ارائه مراقبت روزانه در جهان و بررسی این مراکز در ایران است.
مواد و روش ها
 برای انجام مطالعه پیش رو، اطلاعات از مراکز مراقبت روزانه، در سال 1394 جمع آوری شد. طی مطالعه این مراکز سعی شد مراکز ارائه خدمات از کشورهای مختلفی ازجمله آمریکا، انگلیس، چین، ژاپن، بحرین و ایران به صورت هدفمند انتخاب و مطالعه و مقایسه شوند. جامعه پژوهش شامل مراکز مراقبت روزانه سالمندان درکشور های آمریکا، انگلیس، چین، ژاپن، بحرین و ایران بود. ابزار استفاده شده درپژوهش، چک لسیت ارزیابی ارائه خدمات بود که پژوهشگر آن را قبل از مرور مراکز مراقبت روزانه تهیه کرد و هنگام مطالعه، مراکز ارزیابی شوند. پژوهشگر سعی کرد مراکزی را ارزیابی کند که به صورت آنلاین ثبت شده باشند و خدمات مراقبت روزانه به سالمندان را ارائه می دهند. سپس داده های گردآوری شده در جدول مقایسه شدند.
یافته ها
 مراکز روزانه در آمریکا بیشتر خصوصی هستند؛ در حالی که این خدمات در کشورهایی مانند بحرین و انگلیس بیشتر دولتی هستند. از طرفی دیگر، سیستم های انگلیسی سیستم هایی یکپارچه هستند و از حمایت های خیریه و داوطلبانه استفاده می کنند. از نظر مالی، بحرین کاملا وابسته به دولت است. در ایران از مدل ترکیبی بیشتر استقبال شده و تامین هزینه ها نیز ترکیبی از تعرفه های خصوصی و دولتی است. سازمان های دولتی مانند سازمان بهزیستی از این مراکز حمایت می کند. از مهم ترین مشکلات این مراکز در ایران می توان به سیستم حمل ونقل آن اشاره کرد.
نتیجه گیری
با توجه به تغییر ساختار هرم سنی جمعیت، سالمند شدن سریع و روزافزون کشور و تبدیل خانواده گسترده به هسته ای، سالمندان در معرض تنهایی، انزوا، محدودیت در روابط بین فردی و طرد اجتماعی هستند. در این راستا رویکرد برنامه های اجتماع محور ازجمله مراکز مراقبت روزانه، با تمرکز بر خانواده و گسترش آن ها راه حل مناسبی برای کمک به سالمندان برای جلوگیری از انزوا و طرد اجتماعی آنان است.
زبان:
فارسی
صفحات:
518 -529
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946058 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.