رخداد معدنی تشویر، شمال خاور زنجان: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رخداد معدنی تشویر در 75 کیلومتری شمال خاور زنجان و در زیرپهنه طارم-هشتجین قرار دارد. کانه زایی به صورت رگه-رگچه های سیلیسی کانه دار درون توف ها و گدازه های آندزیتی ائوسن (معادل سازند کرج) رخ داده است. کالکوسیت، کالکوپیریت و گالن، کانه های فلزی و کوارتز، کلسیت و کلریت کانی های باطله در تشویر هستند. بافت کانه ها و مواد باطله شامل رگه-رگچه ای، برشی، دانه پراکنده، جانشینی، بازماندی، گل کلمی، قشرگون، دندان سگی و پرمانند است. چهار مرحله کانه زایی در تشویر قابل تشخیص است. این مراحل با ته نشست کوارتز- کالکوسیت- کالکوپیریت- گالن در رگه ها و سیمان گرمابی برش ها (مرحله اول) آغاز و با رگچه های منفرد و دسته رگچه های نیمه موازی تا متقاطع کوارتز (مرحله دوم)، بافت رگه-رگچه ای و شکافه پرکن کلسیت (مرحله سوم) و کلریت (مرحله چهارم) ادامه می یابد. دگرسانی گرمابی شامل بخش های سیلیسی، آرژیلی، کربناتی و کلریتی می باشد. در خارج از پهنه های کانه دار، دگرسانی از نوع پروپلیتی است. شباهت الگوی بهنجارشده عناصر کمیاب خاکی در رگه های کانه دار و سنگ های میزبان بیانگر ارتباط زایشی آن ها است. غنی شدگی عناصر کانه ساز (Ag, Cu, Pb, Zn) در بخش های کانه دار بیانگر شسته شدن عناصر از سنگ های میزبان به درون بخش های کانه دار می باشد. ویژگی های رخداد معدنی تشویر با کانسارهای اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط قابل مقایسه است. کانه زایی در منطقه تشویر و دیگر کانه زایی های اپی ترمال در زیرپهنه طارم- هشتجین محصول فعالیت های گرمابی مرتبط با فعالیت های ماگمایی ائوسن پایانی بوده و توسط ساختارهای گسلی کنترل می شوند. از این رو، بررسی واحدهای آتشفشانی و آتشفشانی- رسوبی دگرسان شده ائوسن به ویژه در نزدیکی توده های گرانیتوئیدی و ساختارهای گسلی، از نظر اکتشاف کانه زایی های اپی ترمال در زیرپهنه طارم- هشتجین حائز اهمیت هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946177 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.