تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر بهره وری کارکنان با میانجی گری سرمایه اجتماعی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت بهره وری منابع انسانی در شرکت ها و ارتباط مستقیم آن با رشد و توسعه اقتصادی کشور، این پژوهش به بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی سازمانی بر بهره وری کارکنان در شرکت گاز استان کرمان پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان رسمی شرکت گاز استان کرمان به تعداد 192 نفر بوده است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 128 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی سازمانی و بهره وری کارکنان بود که روایی سازه این پرسشنامه ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به ترتیب برابر با (0/851، 0/877)، (0/867، 0/890) و (0/899، 0/912) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد عدالت سازمانی ادراک شده علاوه بر تاثیر مستقیم، به صورت غیرمستقیم و از طریق سرمایه اجتماعی سازمانی نیز بر بهره وری کارکنان تاثیر مثبت دارد. نتیجه آزمون بوت استراپ نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر بهره وری کارکنان متغیر میانجی گر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -234
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946243 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.