رویکرد استاندارد در ابزارسازی برای حوزه پرستاری(نامه به سردبیر)

پیام:
چکیده:
سردبیر گرامی جهان پور و همکاران در پژوهش خود با عنوان" ساخت و ارزیابی پرسشنامه اخلاق در حرفه پرستاری" چاپ شده در دوره 19 و شماره9 این مجله کار ارزشمندی در ارتباط با طراحی پرسشنامه در حوزه اخلاق انجام داده اند. در نظر گرفتن روش استقرایی از طریق مصاحبه برای تولید آیتم ها، توجه به ارزیابی روایی و پایایی ابزار طراحی شده از نقاط قوت مطالعه مذکور میباشد(1). نقد مقالات برای رشد دانش ضروری بوده و باعث ارتقای کیفیت پژوهشهای علمی میشود، علیرغم ضرورت نقد علمی که منجر به بهبود کیفیت مقالات گزارش شده میشود، کمتر در مجلات ایرانی وجود دارد(2). نقد مقالات به صورت علمی میتواند برای خوانندگان و محققین و پژوهشگران در راستای افزایش کیفیت مقاله مناسب باشد(3). در بخش هایی از روش کار پژوهش مذکور، نکاتی وجود دارد که قابل تامل بوده و به نظر می رسد بیان آنها می تواند به بهتر شدن کار در پژوهش های آتی کمک کرده و راهنمایی برای دیگر پژوهشگران در حوزه طراحی و روایی ابزار باشد. گام های ابزارسازی دارای مراحل مشخص میباشد که رعایت استانداردها در هر گام ضروری میباشد. این نکته روشن میسازد که استناد به مواردی چون روایی و پایایی لازم اما کافی نمیباشد. مطالعه مذکور از سه بعد اصلی مورد نقد قرار میگیرد: در بخش روش کار این مطالعه نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی گزارش شده است این درحالیست که عنوان مطالعه ساخت و ارزیابی پرسشنامه میباشد. در مطالعات ابزار سازی به دو شکل می توان روش کار مطالعه را نگارش کرد، برنز نوع روش تحقیق را در زمانی که هدف، طراحی و روایی آن ابزار میباشد نوع متدولوژیکال می نامد( 5و4). همچنین زمانی که از دو رویکرد کمی و کیفی استفاده میشود، می توان به آن نام ترکیبی را نیز اطلاق کرد زیرا روش کیفی(مصاحبه و تحلیل کیفی) و به دنبال آن تکمیل پرسشنامه طراحی شده توسط نمونه ها و انجام محاسبات کمی بر نتایج(جهت تعیین روایی/ فاکتور آنالیز و...) صورت میگیرد(6). نکته حائز توجه دوم آن است که در مورد مصاحبه با متخصصان این رشته تنها به انجام مصاحبه اشاره شده است و هیچ راهنما و اطلاعاتی در مورد تعداد مصاحبه شوندگان، نوع مصاحبه از نظر ساختارمند بودن، نیمه سازمان یافته و یا بدون ساختار، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان مثال تحلیل محتوا اشاره نشده است و در ادامه برای خوانندگان مشخص نشده است که این 7 بعد مشتمتل بر چه عواملی بوده است. مورد سوم آن بود که حجم نمونه برای تست پیلوت پرسشنامه 20 نفر بود که با توجه به متون ابزارسازی این تعداد قانع کننده نمیباشد. هینکین حجم نمونه مناسب برای تست تست در عرصه 4 تا 10 برابر گویه ها می داند یعنی برای پژوهش حاضر با 20 گویه حجم 80-200 نفری مناسب بوده است(7) پولیت حجم نمونه مورد نیاز جهت انجام فاکتور آنالیز را 300 نمونه و هینکین حداقل 200 نمونه می داند(7و8). از سوی دیگر جهت تعیین روایی سازه در درجه اول و سپس کاهش آیتم ها و بعد بندی پرسشنامه ساخته شده از فاکتور آنالیز(تحلیل عاملی) استفاده میگردد که در کتب مرجع ابزار سازی به اتفاق به آن اشاره شده است(7و8) که مطالعه حاضر فاکتور آنالیز و در واقع روایی سازه را در نظر نگرفته اند. فاکتور آنالیز یکی از روش های تعیین روایی سازه میباشد که البته روایی همگرا و واگرا نیز از انواع دیگر میباشد اما به دلیل آنکه با انجام فاکتور آنالیز اکتشافی همه این موارد به یکباره بررسی می گردد(روایی همگرا و واگرا) و در کنار آن کاهش و حذف آیتم های نامناسب، بعد بندی سازه نیز صورت میگیرد پیشنهاد می شود در صورت عدم امکان انجام فاکتور آنالیز تائیدی، نوع اکتشافی آن از طریق نرم افزار spss حتما انجام پذیرد. بنابراین توجه به تمامی گام های ابزار سازی مشتمل بر تولید گویه ها ، بررسی روایی ، تست پیلوت و آنالیز داده های حاصل(فاکتور آنالیز و بررسی پایایی ) باید در تمامی مطالعات ابزارسازی بکارگرفته شود(8). هدف از ذکر موارد گفته شده کمک به شفاف سازی نکات مهم در طراحی ابزار و ذکر برخی نکات ضروری بود. پژوهشگران برخورد لازم می دانند از مجله ارمغان دانش که نقد مقالات را با روی گشاده می پذیرد و بدین ترتیب از بهبود کیفیت مقالات حمایت میکند تشکر کند.
نوع مقاله:
نامه
زبان:
فارسی
صفحات:
808 -810
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946304 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!