بررسی خواص ضدمیکروبی عسل, عصاره های آبی و الکلی و اسانس آویشن دنایی

پیام:
چکیده:
هدف
مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها تهدید جدی برای سلامت انسان ها به شمار می رود. با توجه به افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک های رایج و عوارض جانبی آن ها, مطالعه گیاهان دارویی برای استفاده در درمان ضروری است. در این مطالعه تاثیر ضد میکروبی عسل و همچنین اسانس و عصاره های آویشن دنایی که گونه بومی ایران می باشد بررسی شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه سویه های استاندارد استافیلوکوکوس آرئو اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های مختلف عصاره با استفاده از دی متیل سولفوکساید 5% به دست آمد. اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی, اسانس و عسل با روش های انتشار از دیسک، انتشار از چاهک و رقت لوله ای بررسی گردید.
یافته ها
نتایج حاصل نشان داد که عسل مورد بررسی تاثیر ضد میکروبی پایینی روی این باکتری ها دارد. استافیلوکوکوس آرئوس حساسیت بیشتری نسبت به دو سویه دیگر در برابر اسانس نشان داد. همچنین عصاره آبی بر سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیاکلی تاثیرنداشت و استافیلوکوکوس آرئوس نسبت به دو سویه دیگر بیشترین حساسیت را در برابر غلظت های مختلف عصاره الکلی نشان داد. شناخت و مطالعه علمی این گیاه و همچنین عسل آویشن می تواند گامی مثبت در جهت استفاده بهینه از این ترکیبات دارویی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946424 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!