شناسایی علل فرار دختران از منزل در استان کرمانشاه

پیام:
چکیده:
 
زمینه و هدف
پدیده فرار نوجوانان و جوانان، معلول مجموعه پیچیدهای از عوامل روانی و اجتماعی است که در همه کشورها به چشم میخورد. بروز این پدیده در ایران به خصوص در سالهای اخیر رو به افزایش نهاده است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فرار دختران از منزل در شهر کرمانشاه انجام شده است.
روش
این پژوهش، کیفی و از نوع نظریه زمینهای است. جامعه آماری پژوهش را مراجعه‎کنندگان به مرکز مشاوره معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در سال 1395 تشکیل داده اندو 20 نفر آنها به طور هدفمندموردپرسش قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق و ساخت نیافته و مطالعه های مرتبط با موضوع فرار دختران استفاده شده و داده ها بر اساس مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی تحلیل و دسته بندی شدهاند. یافته ها و
نتایج
پژوهش نشان دادکه فرار دختران نتیجه ازدواج اجباری، شکاف نسلی، احساس حقارت، عدم توجه به خواسته های آنها و تحقیر در مقابل دیگران، فقر مالی، نابسامانی خانوادگی، ارتباطات نامتعارف و استفاده ناصحیح از فضای مجازی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946441 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.