بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه
رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و سبک زندگی سالم از عوامل تاثیر گذار بر روی سلامتی مادران باردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در ماردان باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر در سال 1395 انجام گرفت.
روش ها
در این مطالعه توصیفی 385 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادها توسط پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود، بخش اول مربوط به سوالات جمعیت شناختی و بخش دوم سوالات مربوط به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (Health Promotion Lifestyle Profile II ) HPLP II شامل 52 سوال بود. پس از تایید روایی و پایایی ابزار، داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون های آماری t ‎مستقل، همبستگی Pearson و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین مجموع نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در حد مطلوب بود. همچنین در بین ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت حیطه مسئولیت پذیری سلامت با میانگین و انحراف معیار (78/5±25/38) بیشترین نمره و حیطه فعالیت فیزیکی با میانگین و انحراف معیار (47/5±24/16) کمترین نمره را داشتند. از بین متغیرهای جمعیت شناختی سن و سطح تحصیلات رابطه معنی داری با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت داشت(05/0>P).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه بیانگر سطح مطلوب رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در زنان شرکت کننده در مطالعه بود. ضروری است توجه بیشتری به حیطه های فعالیت فیزیکی، مدیریت استرس و روابط اجتماعی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
38 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946610 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.