ارزیابی عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با آب پنیر و پروبیوتیک

پیام:
چکیده:
آب پنیر از جمله ضایعات صنایع لبنی است که سالیانه حجم زیادی از آن دور ریخته می شود و آلودگی محیط زیست را در پی دارد از همین رو، توجه به این منبع غنی از باکتری های مفید می تواند کمک بزرگی را به کاهش آلودگی محیطی و استفاده در صنعت دام و طیور را به همره داشته باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات آب پنیر و پرو بیوتیک تجاری برعملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 250 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه راس 308 به طور مساوی در قالب طرح کاملا تصادفی در 25 واحد آزمایشی شامل 5 تیمار، 5 تکرار توزیع شدند. جیره های آزمایشی شامل شاهد، آب پنیر(در سه سطح 4، 8 و 10 درصد) و سطح 1/0 درصد مولتی بهسیل 100 (توصیه شده کارخانه) بود. تحلیل داده ها نشان داد افزودن آب پنیر در سطح چهار درصد ضریب تبدیل خوراک را در دوره آغازین و پایانی پرورش کاهش داد (05/0>P). در دوره رشد افزودن چهار و هشت درصد آب پنیر باعث افزایش وزن بدن در مقایسه با سطح 10 درصد آب پنیر شد(05/0>P) در حالی که در 35 روزگی عیار پادتن علیه گلبول قرمز با افزودن 4 درصد آب پنیر بالاترین و در 42 روزگی سطح 4 و 8 درصد آب پنیر نسبت به شاهد بالاترین عیار پادتن کل را نشان دادند (05/0>P) عیار ایمنوگلوبین M و G در 35 و 42 روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. سطح 8 درصد آب پنیر غلظت کلسترول و پروبیوتیک و سطوح 4 و 8 آب پنیر LDL سرم خون را در مقایسه با شاهد کاهش دادند (05/0≥P). سطح 8 درصد آب پنیر موجب افزایش عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در مقایسه با شاهد شد (05/0>P). آب پنیر و مولتی بهسیل باعث افزایش وزن نسبی بورس فابرسیوس و کاهش درصد چربی بطنی در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). در کل، یافته های این پژوهش نشان داد که آب پنیر را تا سطح 10 درصد بدون اثر منفی بر عملکرد رشد پرنده و شاخص های خونی می توان استفاده نمود ولی افزودن در سطح 4 درصد می تواند باعث کاهش کلسترول، ضریب تبدیل و بهبود پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946687 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.