مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال

پیام:
چکیده:
در این مطالعه اثرات استفاده از نیسین (نگهدارنده زیستی) (در غلظتهای 2/0 و 4/0 درصد) بر کیفیت میکروبیولوژیکی فیله ماهی خاویاری پرورشی فیل ماهی (Huso huso) توسط آغشته سازی با استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) و اشریشیا کلی (Escherichia coli) (به میزان CFU / ml log 8) در طول ذخیره سازی (در دماهای 4 و 18- درجه سانتی گراد) به مدت 10 روز بررسی شد. تعداد S. aureus پس از ده روز از ذخیره سازی تغییر معنی داری نکرد ) 05/0 (P > و بعبارت دیگر از غلظتهای مختلف نیسین و درجه حرارت های مختلف ذخیره سازی تاثیر نپذیرفت. نمونه های آغشته به نیسین در هنگام نگهداری در حالت یخ زده (18- درجه سانتی گراد) شمارش پایین تری از E. coli را نشان دادند. نیسین در هر دو غلظت اثرات مشابهی در کاهش تعداد هر دو باکتری داشت. لذا اثرات مثبت این نگهدارنده کم خطر زیستی در کاهش بار میکروبی فراورده غذایی مورد بررسی در این تحقیق نمایان است و بدینوسیله استفاده از آن نسبت به سایر نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی ارجحیت می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947059 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.