بررسی رابطه میزان سواد رسانه ای و نگرش دینی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه میزان سواد رسانه ای و نگرش دینی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا پرداخته است . روش تحقیق پیمایشی بوده و از2524 نفر جامعه آماری، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 335 نفر انتخاب شد. ابزاراندازه گیری پرسشنامه ی محقق ساخته میزان سواد رسانه ای ونگرش دینی بوده است که روایی محتوایی به تایید صاحب نظران رسید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 89 /0 محاسبه گردید. آزمون های آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) نشان داد که میزان سواد رسانه ای دانشجویان را می توان از روی نگرش دینی با سه مولفه(شناخت،عاطفه،عملکرد) پیش بینی کرد و بین میزان سواد رسانه ای بانگرش دینی، رابطه ای مثبت ومعنی دار وجود دارد.به این ترتیب هرچه میزان نگرش دینی در بعد شناخت دینی ، در بعد عاطفه دینی و دربعد عملکرد دینی بیشتر باشد، میزان سواد رسانه ای نیز بیشتر خواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947364 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!