ارتباط ویژگی های شخصیتی مدیران با کارایی شغلی آنان در یک سازمان اطلاعاتی - امنیتی

پیام:
چکیده:

این پژوهش باهدف بررسی نوع و میزان ارتباط ویژگی‌های شخصیتی مدیران با کارایی شغلی آنان در یک سازمان اطلاعاتی – امنیتی تهیه‌شده است. سوال اصلی که در این پژوهش سعی شده به آن پاسخ داده شود این است که چه ارتباطی بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران سازمان اطلاعاتی – امنیتی مورد مطالعه با کارایی شغلی آنان وجود دارد؟ پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران سازمان اطلاعاتی – امنیتی مورد مطالعه در سال 1395 تشکیل می‌دهند. که شامل 48 نفر است. (N=48). با توجه به کم بودن تعداد جامعه آماری، کل آن به‌عنوان نمونه آماری تعیین گردیدند. سپس پرسشنامه استاندارد آزمون تیپ‌های شخصیتی 9 گانه ریسو و هادسون (ویرایش 2/5) (RHETI) که مبتنی بر اینیاگرام بوده و شامل 36 سوال دوگزینه‌ای است؛ بر روی جامعه آماری اجرا و اطلاعات استخراج‌شده، از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از آن است که کارایی مدیران سازمان مورد مطالعه با نمرات تیپ‌های یک، سه، پنج و هشت همبستگی مثبت و بالا و با نمرات تیپ‌های چهار و هفت، همبستگی منفی و بالا و با نمرات تیپ‌های دو، شش و نه همبستگی منفی و پایین دارد. ضرایب همبستگی (اسپیرمن) به‌دست‌آمده به شرح زیر است: تیپ یک (اصلاح‌طلب و کمال‌گرا): 0/836، تیپ دو (امدادگر، مهربان و مهر طلب): 0/500-، تیپ سه (موفق): 0/814، تیپ چهار (فردگرا، هنردوست و خیال‌پرداز): 0/876-، تیپ پنج (پژوهش گرو فکور): 0/860، تیپ شش (وفادار): 0/493-، تیپ هفت (مشتاق، خوش‌خو و خوش‌گذران): 0/862-، تیپ هشت (ریاست‌طلب، رهبر و مدیر): 0/912، تیپ نه (صلح‌طلب): 0/458-

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947691 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.