مطالعه اثر محافظتی نانوکپسول سیاه دانه بر آسیب شناسی بافتی و سطوح اینترلوکین 10 بافت ریه رت های در معرض NNK

پیام:
چکیده:
 
اهداف
این فرض وجود دارد که نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو (NNK) که مهم ترین کارسینوژن موجود در دخانیات است، تولید واسطه های مربوط به ماکروفاژهای آلوئولار از جمله سایتوکین ضدالتهابی اینترلوکین 10 (IL-10) را تعدیل نماید. هدف مطالعه حاضر تاثیر یک دوره مصرف نانوکپسول سیاه دانه بر آسیب شناسی بافتی و سطوح IL-10 بافت ریه رت های در معرض NNK بود.
مواد و روش ها
در مطالعه تجربی حاضر 46 سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به پنج گروه مکمل، مکمل+NNK، NNK، حلال و کنترل دسته بندی شدند. گروه های تحت القای NNK به صورت زیرجلدی یک بار در هفته و به میزان 12/5میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در 12 هفته NNK دریافت کردند. گروه های مکمل نیز به مدت 12 هفته نانوکپسول سیاه دانه مصرف نمودند. مقادیر سطوح IL-10 در بافت هموژنیزه شده ریه با روش الایزا اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و توکی استفاده شد.
یافته ها
قرارگرفتن در معرض NNK موجب افزایش سطوح IL-10 در مقایسه با گروه حلال شد، گرچه از نظر آماری معنی دار نبود (0/05p≥). ضمنا یک دوره مصرف نانوکپسول سیاه دانه موجب افزایش معنی دار سطوح IL-10 گروه مکمل+NNK و گروه مکمل در مقایسه با گروه NNK شد (به ترتیب 0/038=p، 0/002=p). علاوه بر این با بررسی اثر مکمل نانوکپسول سیاه دانه بر سطوح IL-10 بافت ریه نشان داده شد که سطوح این متغیر در بافت ریه رت ها نسبت به گروه حلال افزایش معنی داری داشته است (0/001=p)
نتیجه گیری
به نظر می رسد مصرف نانوکپسول سیاه دانه در مهار آثار التهابی ناشی از القای NNK با افزایش سطوح IL-10، نقش موثری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948320 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.