روش پیشنهادی برای تشخیص نغمه و شناسایی خودکار گوشه ها در ردیف موسیقی سنتی ایرانی با رویکرد میکرو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

طراحی سامانه ای که بتواند به طور خودکار دستگاه‎ها و گوشه های موسیقی سنتی ایرانی تشخیص دهد، مدتی است که توجه پژوهشگران ایرانی را در حوزه بازیابی اطلاعات موسیقایی به خود جلب کرده است. ازآنجاکه در این پژوهش ها، به طور عمده به دسته بندی خودکار پنج دستگاه اصلی پرداخته اند و نه تفکیک گوشه ها از یکدیگر، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوریتم و روشی برای شناسایی خودکار گوشه ها در ردیف دستگاهی موسیقی سنتی ایرانی انجام شده است. ازاین رو، ابتدا تعریف و تحلیلی نظام مند از دو مفهوم اصلی موسیقی سنتی ایرانی، یعنی دستگاه و گوشه آمده و پس از معرفی دو رویکرد اساسی در شناسایی خودکار دستگاه و گوشه، روش شناسی و الگوریتم های بکار رفته در برخی از پژوهش های مرتبط، آمده است. سپس، الگوریتم و روشی برای شناسایی خودکار گوشه های ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی بر اساس رویکرد میکرو ارائه شده است. در روش پیشنهادی، در درجه نخست تلاش برای شناسایی نغمه های یک قطعه موسیقی سنتی ایرانی، به عنوان مرحله اولیه و مهم در شناسایی گوشه ها و بهبود پارامترهای آن بوده است. پس از این مرحله، با تعریف سیر ملودی جمله معرف گوشه ها و بررسی میزان شباهت آن به کل قطعه، می توان گوشه موردنظر را شناسایی کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948423 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!