مقایسه زنده مانی باکتری های لاکتوباسیلوس پلانتارمA7و S2Gریزپوشانی شده با ماتریکس های بیوپلیمری مختلف در شرایط شبیه سازی معده و روده و در طول مدت ماندگاری

پیام:
چکیده:
افزایش قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک که در معرض شرایط پرتنش فرایندهای غذایی و دستگاه گوارش هستند، همواره یکی از دغدغه های دانشمندان علوم غذایی و دارویی است. از این رو ریزپوشانی پروبیوتیک ها به عنوان یک تکنیک نوین برای افزایش قابلیت تحمل سویه های پروبیوتیکی در شرایط شبیه سازی معده و روده ثابت شده است. به منظور افزایش زنده مانی دو سویه لاکتوباسیلوس پلانتارومA7S2Gدر شرایط معده (پپسین، 2pH=)و روده (پانکراتین و نمک های صفراوی، 8pH=) ریزپوشانی آن ها با ایجاد دیواره متشکل از سه نوع ماتریکس مختلف (M1M2وM3) با درصد زنده مانی پس از ریز پوشانی به ترتیب (72/98، 16/90)، (29/95، 52/98) و (10/98، 07/93) انجام شد. ریزپوشینه ها در شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارش در بازه های زمانی 10، 60 و120 minدر دمای°C 37 قرار گرفتند. همچنین زنده مانی ریزپوشینه ها در طول مدت ماندگاری در دو دمای °C 4 و °C 25 ارزیابی گردید. نتایج آنالیز واریانس در شرایط شبیه سازی شده معده (05/0p) در پایش جمعیت میکروبی(به صورت کاهش چرخه لگاریتمی) باکتری ریزپوشانی شده نسبت بهسلولآزاد در ماتریکس های (M1A7M2A7) و (M3A7) به ترتیب (نسبت 2:7، 1:7 و 2:7) و در ماتریکس های (M1S2GM2S2G) و (M3S2G) به ترتیب (نسبت 2:6، 1:6 و 2:6 Log Cfu/ml) حاصل شد، در حالی که در شرایط بازی روده نسبت کاهش لگاریتمی در سویه A7به ترتیب (نسبت 2:6، 1:6 و 2:6) و در S2Gبه ترتیب (نسبت 2:5، 1:5 و 2:5 Log Cfu/ml) حاصل گردید. در نهایت اختلاف معنی داری در نتایج روند پایش جمعیت میکروبی در طول مدت ماندگاری در دو دما و ماتریکس های مختلف ملاحظه شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948439 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.