ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد بالای 30 سال شهر اصفهان در سال 1394

پیام:
چکیده:
مقدمه
افزایش فشارخون یکی از مهم ترین مسائل بهداشت عمومی در کشورهای مختلف جهان است. این بیماری شایع، بدون علامت و اغلب غیرقابل تشخیص بوده و در صورت عدم کنترل عوامل خطرساز منجر به عوارض کشنده می شود. مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد بالای 30 سال ساکن شهر اصفهان در سال 1394 انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی با شرکت 4900 نفر از مردان و زنان ساکن اصفهان که به روش خوشه ایو ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه دو قسمتی مشخصات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز پرفشاری خون بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (شاخص میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی) و استنباطی (مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون لجستیک و آزمون تی مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن نمونه های مطالعه 28/11 ± 57/48 سال و شاخص توده بدنی 1/4 ± 71/26 کیلوگرم بر متر مربع بود. میانگین فشارخون سیستولی و دیاستولی واحدهای پژوهش، به ترتیب 69/16 ± 54/121 و 42/10 ± 47/78 میلی متر جیوهبود. ضریب همبستگی پیرسون بین فشارخون سیستولی و دیاستولی با متغیرهای سن، شاخص توده بدنی و دور کمر رابطه مستقیم نشان داد (001/0>p). بین جنس با پرفشاری خون نیز رابطه معنی داری وجود داشت (001/0>p).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر یک تصویر واقعی از عوامل زمینه ساز ابتلا به پرفشاری خون در ساکنین شهر اصفهان فراهم نمود. استفاده از این نتایج در طراحی و اجرای برنامه های مداخله ای برای کنترل و پیشگیری از بیماری پرفشاری خون در این منطقه می تواند موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948484 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.