مقایسه تاثیر مشاوره انگیزشی نظام مند با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق و انسجام خانواده زنان ناسازگار زناشویی

پیام:
چکیده:
مقدمه
مشاوره انگیزشی نظام مند و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، با تاکید بر اصلاح ساختار انگیزشی و پذیرش مشکلات و واقعیت های زندگی می تواند ساختار خانواده را بهبود بخشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر مشاوره انگیزشی نظام مند با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق و انسجام خانواده زنان ناسازگار زناشویی می باشد.
مواد و روش ها
طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود که از طریق، گمارش تصادفی و پیگیری سه ماه انجام گرفت. نمونه گیری به صورت داوطلبانه انجام شد. 36 زن ناسازگار در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش مقیاس ارزیابی انطباق و انسجام خانوادگی (FACES-III) Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale بود. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
یافته ها نشان داد بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>p). مقایسه گروه های درمانی حاکی از آن بود که بین تاثیر روش های مشاوره انگیزشی نظام مند و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق و انسجام خانواده تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری
مشاوره انگیزشی نظام مند و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می توانند موجب بهبود انطباق و انسجام خانواده شوند. از این رو، نتیجه پژوهش حمایتی تجربی برای هر دو درمان در جهت بهبود ساختار خانواده فراهم می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948486 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.