اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به کلینیک های روان شناختی شهر اهواز

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به شیوع بالای اضطراب و نیاز به بررسی اثربخشی مداخلات روان شناختی در کمک به افراد مبتلا به اضطراب؛ پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی در افراد مبتلا به اضطراب در شهر اهواز صورت گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع کارآزمایی آموزشی می باشد که اعضای جامعه آن را افراد مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به کلینیک های شهر اهواز تشکیل می دادند که از میان آنها 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش گمارش تصادفی ساده در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی استفاده شد. در گروه آزمایش، مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 8 هفته یک جلسه ای و هر جلسه به مدت 120 دقیقه اجرا گردید. پس از پایان مداخله، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و پس از دو ماه، مرحله پیگیری انجام شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس دو طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که مداخله انجام شده در گروه آزمایش، بر روی هر سه متغیر سازگاری اجتماعی (74/8 =F و 001/0>p)، بهزیستی روان شناختی (15/39=F و 001/0>p) و خودانتقادی موثر بوده است (34/92=F و 001/0>p).
نتیجه گیری
نتایج نشان دهنده تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود وضعیت روان شناختی افراد مبتلا به اضطراب بود. لذا استفاده از این روش درمانی به درمانگران بالینی در درمان افراد مبتلا به اضطراب توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948487 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.