ارتباط سبک های رهبری، تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران (مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رضایت شغلی تحت تاثیر عوامل زیادی است. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی سبک رهبری و تعهد سازمانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان شهیدصدوقی یزد انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان شهیدصدوقی یزد می باشد. در کل 140 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های رهبری چند عاملی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی انجام شد. داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته نشان می دهد که سبک رهبری تحول آفرین (001/0 > P و 4/0 = r ) رهبری تبادلی ( 001/0 > P و 32/0 = r ) تعهد عاطفی ( 001/0 > P و 36/0 = r ) تعهد مستمر( 001/0 > P و 22/0 = r ) تعهد هنجاری ( 001/0 > P و 19/0 = r ) با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار دارد، در مدل پیشبین سبک رهبری تحول آفرین، تعهد عاطفی و سبک رهبری تبادلی توانستند بیشترین نقش در پیش بینی رضایت شغلی نسبت به سایر متغیرها داشته باشند. نتایج بیانگر آن است که سبک رهبری تحول آفرین، تعهد عاطفی و سبک رهبری تبادلی مهمترین پیش بینی کننده های رضایت شغلی بودند بنابراین به مدیران پیشنهاد می شود تا به نتایج متغیرهای تاثیرگذار توجه کرده و براساس آن ها برنامه هایی برای بهبود رضایت شغلی پرستاران طراحی کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
84 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948708 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!