تاثیر کاربرد برگی متانول بر عملکرد و شاخص های ریخت شناسی کنجد ( Sesamum indicum. L)

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر غلظت (صفر، 20،40 و 60 درصد) و زمان محلول پاشی متانول (قبل از گلدهی و بعد از گلدهی) بر خصوصیات زراعی و ریخت شناسی کنجد، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت در سال 1395 انجام شد. نتایج نشان داد عامل غلظت متانول به طور معنی داری تمام صفات مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داد به گونه ای که بیشترین و کمترین میانگین بدست آمده به ترتیب مربوط به غلظت 40 درصد و شاهد بود. عامل زمان محلول پاشی نیز بر قطر ساقه اصلی، تعداد دانه، شاخص برداشت و وزن هزار دانه معنی دار بود و بیشترین و کمترین میانگین صفات به ترتیب در مرحله قبل و بعد از گلدهی بدست آمد. اثر متقابل غلظت و زمان محلول پاشی بر شاخص سطح برگ، تعداد برگ، تعداد کپسول، تعداد و طول شاخه های فرعی، ارتفاع بوته، وزن خشک و عملکرد دانه معنی دار شد. بیشترین میانگین این صفات در محلول پاشی متانول با غلظت 40 درصد در مرحله قبل از گلدهی بدست آمد. بر اساس یافته های این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که متانول می تواند سبب افزایش میزان و کارایی فتوسنتز شده و تا حدود زیادی خصوصیات زراعی و ریخت شناسی کنجد را بهبود بخشید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948823 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.