ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان براساس الگوی مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی

پیام:
چکیده:
 
هدف
توجه به کیفیت و عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها به دلیل و نقش مهم این بخش در سلامت و درمان بیماران حیاتی است. مدل کیفیت بنیاد اروپایی ابزاری مناسب جهت ارزیابی سطح کیفیت خدمات این بخش است. هدف این پژوهش ارزیابی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با استفاده از این مدل است.
روش ها
مطالعه حاضر توصیفی بوده و به صورت مقطعی در نیمه اول سال 1397 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل پنج نفر مدیر و 54 نفر از کارکنان بخش های مدارک پزشکی بود. کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه 50 سوالی تعدیل شده الگوی تعالی سازمانی گردآوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS در قالب آمارهای توصیفی تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج
بخش های مدارک پزشکی مورد مطالعه از 1000 امتیاز کل این الگو، 9/411 امتیاز کسب کرد که 37/232 امتیاز به معیار توانمند سازها و 57/179 امتیاز به معیارهای نتایج اختصاص داشت. در حوزه توانمند سازها شراکت ها و منابع بیشترین (76/51 درصد) و فرایندها (08/18 درصد) کمترین امتیاز را کسب کردند. در حوزه نتایج، نتایج کارکنان بیشترین (93/47 درصد) و نتایج مشتری (16/43 درصد) کمترین امتیاز را کسب کردند.
نتیجه گیری
عملکرد بخش های مدارک پزشکی مورد مطالعه در رده پایین تر از متوسط قرار داشت؛ بنابراین، طراحی و مدیریت فرایندهای بخش، شناسایی و اولویت بندی فرصت های بهبود در بخش، بهبود روابط بخش با ذینفعان، انطباق خدمات و امکانات بخش با نیازهای ذینفعان و توجه به بهبود مستمر به منظور ارتقای عملکرد این بخش ها ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948836 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!