بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی دانش آموزان

پیام:
چکیده:
هدف این مطالعه بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی دانش آموزان بود؛ بنابراین 256 معلم پایه پنجم و ششم ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شدند و ابزار سنجش دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا روی آن ها اجرا شد. همزمان ابزار سنجش توانایی حل مسائل کسر نیز روی 5179 دانش آموز همان معلمان اجرا شد. نتایج نشان داد: 1) معلمان مدارس ابتدایی فاقد دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای مناسب و کافی درزمینه کسرهای ریاضی می باشند. 2) توانایی حل مسائل کسر دانش آموزان بخصوص روی مسائل مفهومی ضعیف است. 3) بین دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا با توانایی حل مسئله کسر دانش آموزان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. 4) تحلیل ساختار میانگین ها، بین معلمان زن و مرد نشان داد که گرچه میانگین دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان مرد از معلمان زن اندکی بالاتر است، اما تفاوت معنی داری بین آن ها وجود ندارد. 5) مشخص شد که بین دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا با شاخص های سابقه تدریس و مدرک تحصیلی معلم ها همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این مطالعه لزوم توجه ویژه به بازنگری در دوره های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان را مورد تاکید قرار می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
104 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949363 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.