تاثیر آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و مهارت ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و مهارت ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو آموزشگاه زبان واقع در غرب تهران بود که بیشترین سطوح (ترم) آموزشی زبان را برای کودکان 8 تا 12 ساله در ترم پاییز 1390 ارائه می کردند. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. افراد مراجعه کننده به آموزشگاه های پیش گفته به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هر گروه 22 نفر). برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از آزمون پایان ترم زبان موجود در آموزشگاه و پرسشنامه ابراز وجود (AI)، استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های آماری از آزمون t مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله تاثیر دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949364 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.