مقایسه اثر بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی و بحث گروهی در کلاس درس بر آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی دانش آموزان دختر نوجوان

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، مقایسه تاثیر آموزش بهداشت از طریق بحث گروهی در رسانه های اجتماعی و بحث در کلاس، بر آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی دانشآموزان نوجوان بود. روش پژوهش، تجربی بود و از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. بدین منظور 40 دانشآموز دختر دوره اول متوسطه شهر آبادان با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و با روش تخصیص تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه (5 جلسه آموزش به شیوه توضیحی در کلاس و 5 جلسه بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی) دریافت کرد. به گروه گواه آموزش نیز 10 جلسه (5 جلسه به شیوه توضیحی در کلاس و 5 جلسه بحث حضوری در کلاس) آموزش ارائه شد. ابزار اندازه گیری، آزمون و پرسشنامه محقق ساخته بود. قبل از اجرا، از روایی و پایایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی به ترتیب 73/0، 81/0 و 90/0 به دست آمد. داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد نمرات آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون با کنترل پیش آزمون تفاوت معنی داری دارد. بر اساس یافته پژوهش می توان گفت بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی در مقایسه با بحث کلاسی موثرتر بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949366 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.