تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه: یک مطالعه نظریه زمینه ای

پیام:
چکیده:
اهمال کاری تحصیلی یکی از پدیده های رایج در بین دانش آموزان است. عوامل متعددی با این پدیده ارتباط دارند. پژوهش فعلی با هدف طراحی الگوی مفهومی اهمال کاری تحصیلی بر اساس تجارب بی واسطه دانش آموزان درگیر این پدیده انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظریه زمینه ای بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 30 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه نواحی پنج گانه شهر تبریز بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس الگوی Corbin و Straus صورت گرفت. نتایج پژوهش 33 مضمون فرعی و 12 مضمون اصلی را مشخص ساخت. طبقه مرکزی استخراج شده از مضامین، نگرش ابزاری به یادگیری بود. مضامین مطابق الگوی پارادایمی در حیطه های زمینه، فرایند و پیامد جای گرفتند. با ترسیم ماتریس شرطی- پیامدی و الگوی مفهومی پژوهش، مولفه های مرتبط با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و چگونگی تعامل آن ها با یکدیگر مشخص گردید. حاصل کلی مطالعه حاضر این بود که نگرش ابزاری به یادگیری نقش حلقه رابط بین عوامل زمینه ای و فرایند را ایفا می کند. عوامل زمینه ای به واسطه نگرش ابزاری به یادگیری و همچنین عوامل فرایندی ضعف در برنامه ریزی، ضعف در مدیریت زمان و ذهن آگاهی پایین به تاخیر در انجام تکلیف می انجامند. تعلل در انجام تکلیف دارای پیامدهای تحصیلی و عاطفی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949368 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.