بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پیام:
چکیده:
مقدمه
پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی، به رغم استعداد ذاتی و دستاوردهای تحصیلی قابل توجه، تحت الشعاع انگیزش تحصیلی قرار می گیرد. مطالعه ی حاضر، به بررسی نقش انگیزش تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته است.
مواد و روش ها
در این مطالعه ی مقطعی، تعداد 172 دانشجوی دندان پزشکی سال های سوم تا آخر مورد بررسی قرار گرفتند. دانشجویان، مقیاس انگیزش تحصیلی را که دارای 37 سوال و 8 خرده مقیاس می باشد، تکمیل نمودند. معیار پیشرفت تحصیلی دانشجویان، نمره ی علوم پایه و معدل کل آنها بود. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه ی 13/5 و آزمون های آماری 2χ، آنالیز واریانس و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری (p value < 0/05) بود.
یافته ها
انگیزش تحصیلی با نمره ی علوم پایه (p value = 0/03) و معدل کل (p value = 0/04) ارتباط مستقیم و معنی داری داشت. بین مولفه های رقابت جویی، کوشش، قدرت اجتماعی، معدل کل و نمره ی علوم پایه همبستگی مثبت دیده شد. همچنین انگیزه ی رقابت جویی در پسران بالاتر از دختران بود.
نتیجه گیری
نتایج حاکی از این بود که پیشرفت تحصیلی دانشجویان وابسته به انگیزش آنها می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949410 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.