پیامدهای روان شناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تشخیص سرطان پستان و درمان های مرتبط با آن تجربه عاطفی آسیب زایی برای زنان محسوب شود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیامدهای روان شناختی سرطان پستان در مطالعات گذشته مبتنی بر مرور نظام مند انجام شد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مرور توصیفی و با توجه به روش اجرا جزء مطالعات مرور نظام مند است. جستجوی سابقه پژوهشی با استفاده از پایگاه های داده های الکترونیکی زیر شامل پایگاه اطلاعات علمی (sid) ،magiran، medlib، sciencedirect، pubmed، google scholar، web of science، scopus، cinahl و medline از سال های 1370 تا 1396 (1991 تا 2017) در رابطه با پیامدهای روان شناختی مرتبط با سرطان پستان در ایران با استفاده از کلیدواژه های سرطان، اختلال خلقی، اختلال اضطرابی، اختلال روانی، کیفیت زندگی، بدعملکردی جنسی، اختلال خواب، سلامت روان، بی خوابی، نگرانی، تصویر بدنی، اختلال روان پزشکی، نشانگان رفتاری، درماندگی روان شناختی، رفتار مقابله ای، اختلال استرس پس از سانحه و سرطان پستان انجام شد. محتوای مقالات، بعد از استخراج، با چک لیست پریزما (prisma) مورد ارزیابی کیفی قرارگرفته و جهت بررسی داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
نتایج
پس از جستجو و ارزیابی مطالعات، تحلیل نهایی بر روی 73 مقاله انجام گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که پیامدهای روان شناختی سرطان پستان در 8 طبقه کیفیت زندگی، اضطراب، استرس و تنیدگی، افسردگی، عملکرد جنسی، تصویر بدنی، راهبردهای مقابله ای، خستگی و کیفیت خواب جای می گیرند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده، با ترسیم حیطه های مشخص شده در حوزه پیامدهای روان شناختی سرطان پستان می توان از آن به عنوان یک نقشه مفهومی برای انجام مطالعات منسجم تر و طراحی برنامه های مداخله ای گسترده استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
986 -999
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949777 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!