بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشد.
روش بررسی
این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش، ویژگی های ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی به عنوان متغیرهای پیش بین و اشتیاق تحصیلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1396-1395 به تعداد 1143 نفر بود. نمونه آماری به تعداد 275 نفر و بر اساس روش طبقه ای متناسب با حجم و به صورت چند مرحله ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارت از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، پرسشنامه آگاهی از آینده شغلی و پرسش نامه ادراک از عدالت آموزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد %16 از تغییرات واریانس نمرات اشتیاق تحصیلی با ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی قابل پیش بینی است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اشتیاق تحصیلی و ادراک از عدالت آموزشی(P<0.01 , R=0/357) و آگاهی از آینده شغلی (P<0.01, R=0/405) رابطه وجود دارند.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاکی از وجود ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بود، این نتایج نشان داد که وجود ادراک مثبت از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی دانشجویان علوم پزشکی می تواند موجب بهبود و افزایش اشتیاق تحصیلی آنها گردد.
لذا در همین راستا پیشنهاد می گردد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در برنامه ریزی های آموزشی به ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی در دانشجویان و افزایش علاقه و اشتیاق آنان به تحصیل توجه نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
332 -344
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950018 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!