چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه
مدیریت بهینه منابع انسانی به عنوان یکی از اساسی ترین مبانی مدیریت در خدمات سلامت مدنظر است. چراکه نیروی انسانی از مهم ترین منابع سازمانی به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان بود.
روش
در این پژوهش کیفی، محیط پژوهش را بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و جامعه پژوهش را کارشناسانی که بیشترین اطلاعات از نحوه ی اجرای برنامه های مدیریت منابع انسانی داشتند، تشکیل دادند. 19 شرکت کننده با روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. جهت تحلیل داده از تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید.
یافته ها
تجزیه وتحلیل داده ها منجر به تولید سه درون مایه اصلی «عوامل سازمانی، انگیزشی و دانشی» گردید. عوامل سازمانی «به روز نبودن شرح وظایف، استخدام از سوی دانشگاه و محدودیت بیمارستان در انتخاب و گزینش کارکنان، فقدان فرهنگ کار تیمی و فرهنگ نگرش فرآیندی، عدم استقرار کامل سلامت شغلی و نقص در سیستم ارزشیابی»، عوامل انگیزشی «فقدان سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، عدم برقراری ارتباط بین ارزیابی و سیستم تشویقی و فقدان انگیزه و بی اعتمادی کارکنان درزمینه رفع مشکلات» و عوامل دانشی «وجود نیروهای قدیمی و مقاومت در برابر تغییر، ضعف دانشی کارکنان و یادگیرنده نبودن محیط بیمارستان» را در برگرفتند.
نتیجه گیری
شفاف سازی شرح شغل، پیاده سازی فرهنگ پویای سازمانی، شرایط محیطی ایمن و سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد، هدایت بیمارستان ها به سمت سازمان های یادگیرنده نقش بسزایی در کاهش چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
349 -360
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950671 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.