پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس توانایی های شناختی و زیر مولفه های آن در دانشجویان ناجا

پیام:
چکیده:
مقدمه
پژوهش حاضر باهدف پیش بینی ذهن آگاهی با توانایی های شناختی و زیر مولفه های آن در دانشجویان ناجا انجام شد.
روش
مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری متشکل از دانشجویان زن دانشگاه ناجا در سال 94-95 بودند که از این تعداد 193 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس به کلیه گویه های پرسش نامه پنج عاملی ذهن آگاهی (بائر و همکاران،2006) و پرسش نامه توانایی شناختی (نجاتی، 1392) پاسخ دادند.
یافته ها
تحلیل دادها در سطح معناداری 05/0 P<نشان داد که بین مولفه های تصمیم گیری، برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی با ذهن آگاهی نیز رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ اما تنها تصمیم گیری و انعطاف پذیری شناختی قادر به پیش بینی ذهن آگاهی بودند.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های پژوهش با افزایش ذهن آگاهی توانایی شناختی نیز افزایش می یابد. ازآنجاکه موفقیت در هر سازمانی به ویژه سازمان پلیسی بستگی به عملکرد موثر افراد آن خصوصا توانمندی های شناختی آنان دارد، بنابراین به نظر می رسد آموزش و به کارگیری ذهن آگاهی در دانشجویان زن ناجا می تواند در افزایش توانمندی های شناختی آنان مفید واقع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950703 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.