بررسی میزان آنتی بادی سرمی علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیمارستانهای شهر تبریز

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
بیماری انسدادی ریوی مزمن(Chronic obstructive pulmonary disease) شایع ترین عامل مرگ و معلولیت ناشی از بیماری های ریوی است که در بروز آن عوامل میکروبی نقش بسزایی دارد. با توجه به نقش عفونت کلامیدیا پنومونیه (Chlamydia pneumonia) در راه اندازی و پیش برد بیماری انسداد ریوی مزمن، این مطالعه با هدف بررسی میزان آنتی بادی سرم علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیمارستان های شهر تبریز در سال 1396صورت گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 200 بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی شرکت داشتند. تیترهای آنتی بادی کلامیدیا پنومونیه به روش الایزا (ELISA) تعیین گردید و آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری T-TEST انجام شد.
نتایج
میانگین آنتی بادی IgG برابر 94/73 درصد و میانگین آنتی بادی IgM برابر 955/0 درصد بود. هیچ ارتباطی بین جنس با سطح آنتی بادی، سیگاری بودن افراد، گرفتگی عروق کرونری و میزان آنتی بادی ضدعفونت کلامیدیا پنومونیه مشاهده نشد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده اگرچه بین عفونت کلامیدیا پنومونیه و بیماری انسداد ریوی مزمن ارتباط معنی داری مشاهده نشد ولی بدلیل اهمیت بیشتر کلامیدیا پنومونیه به عنوان یک پاتوژن مسبب نسبت به سایر عوامل ایجادکننده پیشنهاد می گردد از روش های اختصاصی تر از جمله تعیین حضور ژنوم باکتری در دو گروه مورد و کنترل استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950730 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!