بررسی روابط بین بورس های تهران و استانبول: علیت و همجمعی

پیام:
چکیده:
بازارهای سهام یکی از مهم ترین اجزاء اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند که شناخت عوامل موثر بر آنها به داشتن اقتصاد پویا و با شاخص های مطلوب یاری می رساند. همچنین بررسی روابط بین بور س های مختلف از سویی به شناخت بهتر جریان سرمایه و از سویی دیگر به تصمیم گیری بهتر در مورد سیاستگذرای و سرمایه گذاری در بازار سرمایه منجر می شود. در این مقاله به ارتباط بین بورس های تهران و استانبول با استفاده از داده های روزانه و در دوره 13 مارس 2001 تا 6 نوامبر 2015 پرداخته شده است. آزمون علیت گرنجر برای بررسی رابطه علیت و آزمون همگرایی یوهانسون برای بررسی رابطه هم جمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از بورس استانبول به بورس تهران می باشد به این معنی که تغییرات بورس استانبول بر بورس تهران اثرگذار بوده و نه بالعکس. آمارهای توصیفی نیز وجود یک همبستگی بالا بین این دو بورس را نشان می دهد. در پایان نیز نتایج آزمون همگرایی یوهانسون وجود بردار همگرایی بین این دو بورس و وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را تائید نمی کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950903 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!