اجرام آسمانی و عملکرد بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:
در چند دهه اخیر، با پشت سر نهادن چندین بحران مالی در سراسر جهان و پدیدآمدن این نگاه که مدل های اقتصادی کمی مبتنی بر عوامل بنیادی بعضا در پیش بینی این نوسان ها ضعیف عمل می کنند، مطالعه رفتار بازارها بیش از پیش جایگاه خود را در فضای مطالعات کاربردی و پژوهشی مستحکم کرده است. در این حوزه از مطالعات رفتاری، همواره یکی از قدیمی ترین موضوعات قابل بحث، پژوهش های سماوی و بررسی آثار متغیرهای طبیعت محور و بعضا فرازمینی بر رفتار بازارهای مالی بوده است. در پژوهش حاضر، با نگاهی به ادبیات تحقیقی مطالعات این چنینی و با بهره مندی از مدل آماری تی گارچ، که در فضایی با واریانس ناهمسان (مانند بازدهی اوراق بهادار) کاربرد دارد، به بررسی تاثیر موقعیت قرار گیری اجرام آسمانی و فعالیت فیزیکی آن ها بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در این مطالعه از داده های روزانه در بازه 23 ساله (1371 تا 1394) استفاده شد و اطلاعات مربوط به اجرام آسمانی از سایت داده پردازی ناسا و سایت رسمی مطالعات خورشیدی گردآوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که زاویه مابین موقعیت زحل و مریخ (از دید مشاهده گر زمینی) رابطه منفی معناداری با بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد. این رابطه اما با اثر گذاری بیشتر، برای زاویه مابین موقعیت زحل و مشتری (از دید مشاهده گر زمینی) نیز وجود داشت. یافته ها همچنین نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان بازدهی بورس اوراق بهادار تهران و قرارگیری ماه در حالت هلال کامل وجود دارد. در خصوص نقاط تاریک روی سطح خورشید (فعالیت های خورشیدی) نتایج نشان داد که این متغیر رابطه مثبت و معناداری با بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد. در این میان، آزمون علیت گرنجر هم انجام پذیرفت که نتایج آن حاکی ازین بود که تمامی متغیرهای مدل این مقاله از نظر اقتصادسنجی به طور هم زمان علت تغییرات متغیر وابسته هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
225 -240
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950916 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!