بررسی موارد خاص بر رویکرد ترازنامه ای تامین مالی از دیدگاه تئوری نمایندگی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
تصمیمات مربوط به تامین مالی یکی از تصمیماتی است که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می نمایند. این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین، تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن است. از این رو هدف پژوهش، بررسی نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر رویکرد ترازنامه ای تامین مالی شرکت ها می باشد. روش پژوهش، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و تعداد 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1395 بررسی شد. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمرکز مالکیت و اندازه هیات مدیره با رویکرد ترازنامه ای تامین مالی خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و با افزایش میزان تملک مالکیت و تعداد اعضای هیئت مدیره، تامین مالی از منابع خارج از شرکت افزایش می یابد. ولی بین سرمایه گذاران نهادی و استقلال هیئت مدیره با تامین مالی خارجی رابطه معناداری مشاهده نشد؛ و این دو متغیر نتوانستند تامین منابع مالی برون سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین، بین سرمایه گذاران نهادی و اندازه هیات مدیره با رویکرد ترازنامه ای تامین مالی داخلی رابطه معناداری برقرار است. به عبارتی، حضور این دسته از سرمایه گذاران و تعداد اعضای هیئت مدیره توانسته است تامین مالی از منابع داخل شرکت را افزایش دهد. ولی بین تمرکز مالکیت و استقلال هیات مدیره با تامین مالی داخلی رابطه معناداری یافت نشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
297 -313
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950920 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!