طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

پیام:
چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران با مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است تا بتوان با این مدل نیازها و تغییرات را پیش بینی کرد. در این پژوهش ابعاد اصلی استراتژی شامل 3 بعد (محتوایی، مفهومی و فرایندی) و نوآوری سازمانی شامل 7 مولفه می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی)؛ از نظر نوع کاربردی، از نظر زمانی مقطعی و از نظر نحوه اجرا کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه (مدیران کل، معاونین مدیر کل و مدیر کل) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تعداد 570 نفر می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب تعداد 230 نفر جهت جمع آوری داده ها انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته کیفی و در نهایت توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل، پی ال اس و اس پی اس اس[i]و به روش تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین ابعاد اصلی استراتژی و مولفه های منابع جدید ارزش، مدل های نوین کسب و کار، مشتریان توانمند و دانشگر، هم افزایی زنجیره عرضه و تقاضا وساختارهای متکی بر شبکه های مجازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ولی مولفه های یکپارچگی انسان فکری و مجازی و مالکیت نوین سرمایه به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب ساختاری و انسانی در سازمان ثبت مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران طراحی شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
333 -353
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950922 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!