بررسی رابطه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری و ابعاد آن با ویژگی های دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد در سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه
از آنجایی که رعایت موازین اخلاقی عاملی موثر برای بهتر شدن عملکرد پرستار در ارائه مراقبت با کیفیت است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در بهار سال 0331 انجام شد.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بود. نمونه مورد مطالعه را 200 نفر از پرستاران تشکیل می دادند، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
بر اساس نتایج گزارش شده،19/5 درصد از پرستاران حساسیت اخلاق کم، 77 درصد حساسیت اخلاقی متوسط و 3/5 درصد حساسیت اخلاقی زیاد داشتند. بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به بعد آگاهی از نحوه ارتباط با بیمار 15/45±63/33 و کمترین امتیاز مربوط به بعد دانش حرفه ای پرستاران 26/13±52/69 بود.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های این مطالعه مشخص شد که اکثر پرستاران از حساسیت اخلاقی متوسطی برخوردار بودند و به مدیران پرستاری پیشنهاد می شود که به تدوین برنامه های مناس جهت افزایش میزان حساسیت اخلاقی پرستاران در سیستم درمانی کشور بپردازند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950995 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.