بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و نرخ رفتارهای نا ایمن در بین کارگران صنعت پروفیل سازی اکباتان

پیام:
چکیده:
مقدمه
عامل اصلی اغلب حوادث در محیطهای کاری، رفتارهای ناایمن افراد میباشد که منتج شده از ضعف فرهنگ ایمنی در سازمانها میباشد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی فرهنگ ایمنی و بررسی ارتباط آن با نرخ رفتارهای ناایمن به صورت مطالعه موردی در یک صنعت پروفیل سازی بوده است.
روش کار
مطالعه مذکور توصیفی-تحلیلی-مقطعی بوده و به صورت موردی در یک صنعت فلزی انجام شده است. فرهنگ ایمنی از طریق پرسش نامه تدوین شده در ده بعد مورد بررسی قرار گرفت. جهت نرخ اعمال ناایمن از روش safety behavior sampling استفاده گردیده است. داده ها با نرم افزار های Excel،SPSS16 واکاوی گردید.
یافته ها
میانگین نمره فرهنگ ایمنی افراد با مقدار 42/43± 287 به دست آمد. درصد نرخ رفتارهای ناایمن افراد 46% برآورد گردید که بیش ترین و کم ترین اعمال ناایمن به ترتیب مربوط به عدم استفاده از گوشی حفاظتی به طور مداوم و پرت نمودن ابزار بوده است.میانگین نمره فرهنگ ایمنی افراد مثبت ارزیابی گردید. نتایج نشان داد بین نمره فرهنگ ایمنی و درصد رفتارهای ناایمن افراد ارتباط معناداری وجود دارد. (P=0/032) این بدان مفهوم است که با افزایش نمره فرهنگ ایمنی درصد رفتار ناایمن افراد کاهش می یابد.
نتیجه گیری
میتوان نتیجه گرفت برای ارتقا فرهنگ ایمنی، بهبود رفتار ایمن موثر خواهد بود. در راستای بهبود فرهنگ ایمنی وکاهش رفتارهای نا ایمن، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بر اساس نیازسنجی و پیگیری اثربخش بودن برنامه ها به صورت فعالانه و مشارکتی پیشنهاد گردیده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950996 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!