بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و نگرش مذهبی در مادران باردار با بروز کولیک شیرخواران

پیام:
چکیده:
مقدمه
علیرغم سالها تحقیق علمی، علت حقیقی کولیک نوزادی هم چنان نامشخص میباشد. در واقع علت کولیک نوزادی چند عاملی درنظر گرفته می شود و مشخص نشده که عوامل فیزیولوژیکی یا روانی اجتماعی مسئول ایجاد این شرایط میباشند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و نگرش مذهبی در مادران باردار با بروز کولیک شیرخواران انجام شده است.
روش کار
این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 300 زن باردار مراجعه کننده به دپارتمانهای زنان و مامایی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گردید و نوزادان این مادران بعد از تولد، از مهر 1394تا مهر 1396 از لحاظ بروز کولیک مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم در مورد بروز کولیک و اعتقادات مذهبی مادران توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخت و نیز پرونده مادران باردار ونوزادان متولد شده جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد ارتباط آماری معنی داری بین نگرش مذهبی مادر باردار و سابقه کولیک در فرزندان قبلی وی با بروز کولیک در شیرخواران وجود داشت (P<0/05). بین تعداد بارداری، احساس در مورد جنین، رضایت از زندگی و مشکل در بارداری قبلی و بروز کولیک شیرخوارگی ارتباط معنی داری وجود نداشت (P>0/05).
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر مثبت نگرش مذهبی مادران در کاهش بروز کولیک شیرخوارگی، توجه بیشتر به بعد معنوی وجود انسان و برنامه ریزی جهت ارتقاء آن در زنان باردار را مورد توجه قرار داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.