بررسی یافته های بالینی، سونوگرافی وهیستوپاتولوژیکی توده های تخمدانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر، قزوین

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه به رغم وجود روش های تشخیصی بهینه برای ارزیابی توده تخمدان، میزان بقاء بیمار مبتلا به سرطان تخمدان، به طور قابل توجهی تغییر نکرده است . هدف این مطالعه بررسی یافتهای بالینی، سونوگرافی و پاتولوژیک توده های تخمدانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر بود.
روش کار
در این مطالعه تحلیلی اطلاعات مربوط به یافته های بالینی، سونوگرافی وهیستوپاتولوژیکی توده های تخمدانی 874 زن مراجعه کننده به بیمارستان کوثر از سال 1386 تا سال 1396 ، بوسیله چک لیست جمع آوری شد. هر دو روش آماری توصیفی و  تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت (P<0/05).
یافته ها
در این بررسی. از کل توده های تخمدان 4/5% یا 39 نفر بدخیم، 70/6% یا 617 نفر خوش خیم، 5/9% یا 52 نفر بینابینی بودند. ارتباط بین یافته های بالینی با یافته های رادیولوژیکی آر لحاظ آماری معنادار بود. ارتباط نمای بالینی با دسته بندی پاتولوژیکی توده های تخمدانی معنادار بود. ارتباط یافته های رادیولوژیک با نوع توده تخمدانی از لحاظ منشا از نظر آماری معنا دار بود (P<0/05).
نتیجهگیری
پیش بینی پتانسیل بدخیمی در توده های تخمدانی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم و و سعت جراحی از اقدامات تهاجمی غیر ضروری جلوگیری مینماید. با توجه به پیشرفت ها اخیر در زمینه تکنیک های تصویربرداری، خصوصا سونوگرافی و نیز دقت مناسب آن در تفکیک توده های خوش خیم از بدخیم، استفاده از این روش جهت پیش بینی نوع پاتولوژی ضروری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951000 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.