تاثیر ریپرفیوژن پس از ایسکمی کوتاه مدت بر طناب نخاعی موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه
ایسکمی نقش مهمی در گسترش آسیب های پاتولوژیک در نوروپاتی های مختلف ایفاد میکند و ریپرفیوژن ناهنجاری های پاتولوژیک و فیزیولوژیک اعصاب تحت ایسکمی را تقویت می نماید . در این تحقیق اثر مدت زمان کوتاه ریپرفیوژن در آسیب ایسکمی / ریپرفیوژن طناب نخاعی موشص حرایی بررسی شده است.
روش کار
هیجده سر موش صحرایی (اسپراگو -داولی، 250-350 گرم )به 3 گروه تقسیم شدند: گروه I (شم جراحی، آئورت شکمی نمایان شد)، گروه II (60 دقیقه ایسکمی آئورت شکمی و بدنبال آن 48 ساعت ریپرفیوژن)، گروه III (60 دقیقه ایسکمی آئورت شکمی و بدنبال آن 72 ساعت ریپرفیوژن). همه حیوانات در طی 48 ساعت یا 72 ساعت پس از جراحی بوسیله نقص حرکتی (MDI)، مالون دی آلدئید (MDA)، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) و هیستوپاتولوژی ارزیابی شدند.
یافته ها
میانگین نمره MDI درگروه های II و III  اختلاف معنی داری ندارد (P>0/05). میانگین تعداد نورون های حرکتی سالم نخاع در گروه III بطور معنی داری کمتر از گروه II بود (P<0/05) . میانگین سطح پلاسمایی مالون دی آلدئید در گروه III نسبت به گروه II بیشتر بوده و این اختلاف معنی دار میباشد (P<0/05). میانگین سطح پلاسمایی TAC در گروه III به طور معنی داری پایین تر از گروه II بود (P<0/05).
نتیجه گیری
این نتایج نشان میدهند که افزایش زمان ریپرفیوژن از 54 به 12 ساعت ممکن است سبب افزایش فلج در اندامهای عقبی موش صحرایی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951001 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.