تاثیر مراقبت از نوه بر سلامت جسمی و روانی مادربزرگ ها

پیام:
چکیده:
مقدمه
افزایش طول عمر و داشتن زندگی سالم باعث گردیده که پدربزرگ و مادربزرگ ها سال های بیشتری را با نوه های خود سپری کنند و سهم عمده ای در نگهداری و مراقبت از کودکان ایفا نمایند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مراقبت از نوه بر سلامت جسمی و روانی مادربزرگ های ساکن شهرستان بجنورد در سال 1396 انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 153 مادربزرگ 50 تا 70 ساله ساکن بجنورد دارای تجربه مراقبت از نوه و 147 مادربزرگ که تجربه نگهداری از نوه نداشتند و بر اساس نمونه گیری خوشه ایتصادفی انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت و کیفیت زندگی SF36 و پرسش نامه دموگرافیک جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
میانگین نمره بعد جسمی در مادربزرگ های مراقب 8/99 ± 60/69 و در مادربزرگ ای غیر مراقب 13/81 ± 52/54 بود که تفاوت معنی داری داشت (P<0/001). همچنین میانگین نمره بعد روانی در مادربزرگ های مراقب 9/62 ± 87/92 و در مادربزرگ های غیر مراقب 14/48 ± 79/2 بدست آمده که تفاوت معنی داری داشت (P<0/001).
نتیجه گیری
یافته های ما نشان داد که مادربزرگ هایی که از نوه خود مراقبت میکردند نسبت به مادربزرگ های غیر مراقب سلامت جسمی و روانی بالاتری داشتند. بنابراین با تشویق مادربزرگها به مراقبت از نوه می توان سلامتی جسمی و روانی آنان را ارتقا داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951005 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.